Informacje prawne

Umowa licencyjna zdjęcia

Niniejszy dokument stanowi umowę zawartą między Użytkownikiem, a właścicielem serwisu stockfresh.com (zwanego dalej „Witryną”), spółką Stockfresh.com Kft. (zwaną dalej „Stockfresh” lub „Spółką”), która reguluje wykorzystanie obrazów bez znaku wodnego (zwanych dalej „Obrazami”) pobranych z Witryny Stockfresh. Pobierając Obraz, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy.

1. Udzielenie praw

Wszystkie Obrazy na Witrynie są chronione prawami autorskimi i są własnością Stockfresh lub dostawców obrazów („Twórców”). Obrazy są chronione międzynarodowym prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą być w jakikolwiek sposób kopiowane lub powielane. Prawa Użytkownika do korzystania z pobranego Obrazu podlegają postanowieniom niniejszej Umowy. Niniejszym udzielamy Ci bezterminowej, niewyłącznej, niezbywalnej, jednostanowiskowej licencji na pobranie i wykorzystanie Obrazu na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. Jeśli posiadasz subskrypcję wielostanowiskową, dopuszczalna liczba użytkowników jest zależna od wybranego przez Ciebie planu.

Użytkownik oświadcza, że poprzez zakup Obrazu, jego własność NIE przechodzi na Użytkownika. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że nie wolno mu sprzedawać, oddawać, udzielać sublicencji ani w inny sposób zbywać Obrazu lub przenosić prawa do jego wykorzystania na inne osoby. Użytkownikowi wolno przekazywać Obrazy na rzecz osób trzecich wyłącznie w celu tworzenia lub produkcji towarów zawierających Obraz lub umożliwienia jego wyświetlania lub publikacji, pod warunkiem że osoby te również zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy. Użytkownikiem końcowym dzieła tworzonego z wykorzystaniem Obrazu musi być sam Użytkownik, jego pracodawca lub jego klient.

2. Licencja standardowa – dozwolone zastosowania

W ramach Licencji standardowej UŻYTKOWNIK MOŻE WYKORZYSTYWAĆ Obraz w formie oryginalnej lub w ramach prac pochodnych w następujący sposób:

 • Na stronach internetowych, w blogach, banerach reklamowych, newsletterach i marketingowych wiadomościach e-mail rozsyłanych za zgodą odbiorców (w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (HD), jeśli nie wprowadzono istotnych zmian w obrazie).
 • W ramach materiałów redakcyjnych lub reklamowych w czasopismach, gazetach, książkach, e-bookach lub podobnych publikacjach (w tym także na okładkach).
 • W materiałach marketingowych, takich jak broszury, katalogi, biuletyny, ulotki, plakaty, billboardy itp.
 • Na opakowaniach produktów i okładkach płyt CD, DVD, Blu-ray oraz innych nośników.
 • W prezentacjach multimedialnych, do cyfrowej prezentacji informacji oraz w aplikacjach komputerowych.
 • W materiałach filmowych tworzonych dla kina, telewizji lub na potrzeby emisji przez Internet.
 • Wraz z nazwą firmy na wizytówkach, papierze firmowym, papeterii i innych materiałach promocyjnych, które nie są przeznaczone do sprzedaży.
 • Do dekoracji domu, biura lub miejsca organizowanych wydarzeń.
 • Do tworzenia drukowanych lub ręcznie malowanych reprodukcji i plakatów (wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego).
 • Jako cyfrowe tło pulpitu komputera lub urządzenia mobilnego (wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego).

3. Licencja standardowa – niedozwolone zastosowania

W ramach Licencji standardowej UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO WYKORZYSTYWAĆ Obrazu w następujący sposób bez uzyskania Licencji rozszerzonej, w której wyraźnie zezwala się na konkretne zastosowanie Obrazu:

 • W cyfrowych produktach przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechnia, na przykład na stronach internetowych, szablonach dokumentów, tłach pulpitu, wygaszaczach ekranu oraz elektronicznych kartkach pocztowych, niezależnie od rozmiaru Obrazu.
 • W aplikacjach i podobnych produktach, w których Obraz nie służy tylko do ozdoby lub nawigacji, ale w których wartość produktu wynika z zastosowania Obrazu.
 • Na produkowanych masowo produktach „drukowanych na żądanie”, takich jak koszulki, pocztówki, podkładki pod mysz, kubki do kawy, kalendarze, plakaty (np. w takich serwisach, jak Cafepress), w których wartość produktu wynika z zastosowania Obrazu.
 • Do tworzenia drukowanych lub malowanych reprodukcji przeznaczonych na sprzedaż. (Wykorzystanie w celach osobistych, niekomercyjnych i dekoracyjnych jest dopuszczalne).
 • W materiałach pornograficznych, niezgodnych z prawem lub nieprzyzwoitych, w celu szerzenia nienawiści lub dyskryminacji, zniesławiania lub represjonowania innych osób, społeczności lub kultur.
 • Na potrzeby klubów dla dorosłych, witryn randkowych dla osób dorosłych, usług towarzyskich i w podobnych celach.
 • W reklamach wyrobów tytoniowych lub farmaceutycznych oraz w celu propagowania jakichkolwiek opcji politycznych.
 • W sposób, który mógłby sugerować, że osoba(-y) przedstawiona(-e) na Obrazie wspiera(ją) określony produkt lub usługę.
 • W sposób, który mógłby zaszkodzić reputacji serwisu Stockfresh lub osoby (osób) przedstawionej(-ych) na Obrazie, w tym w celu ilustracji wrażliwych kwestii społecznych takich jak zdrowie, przestępczość, preferencje seksualne, nadużywanie substancji psychoaktywnych itp.
 • Jako część nazwy firmy, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo - chyba że Obraz został stworzony w tym celu.
 • W postaci cyfrowej na stronie internetowej w rozdzielczości większej niż 1920 x 1080 pikseli (HD).
 • W dowolnym projekcie druku, w którym liczba kopii przekracza 250 000.
 • GROMADZENIE OBRAZÓW UZYSKANYCH W RAMACH ABONAMENTU W CELU WYKORZYSTANIA ICH W PRZYSZŁOŚCI JEST ZABRONIONE! Obrazy należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu subskrypcji, w ramach której zostały one pobrane.
 • SPRZEDAŻ I REDYSTRYBUCJA OBRAZÓW (POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE Z INNYMI OBRAZAMI) JEST SUROWO ZABRONIONA! OBRAZÓW NIE WOLNO UDOSTĘPNIAĆ OSOBOM TRZECIM!

4. Licencje rozszerzone

Po uzyskaniu jednej lub większej liczby Licencji rozszerzonych na dany Obraz, UŻYTKOWNIK UPRAWNIONY JEST RÓWNIEŻ DO (wszystkie pozostałe ograniczenia wymienione w części 3 pozostają w mocy):

 • E1: Licencja wielostanowiskowa (bez ograniczeń)
  W ramach tej licencji UŻYTKOWNIK może udostępniać Obraz dowolnej liczbie osób we własnej organizacji.
 • E2: Produkty fizyczne przeznaczone na sprzedaż (licencja ograniczona)
  Po uzyskaniu tej licencji Użytkownik może wykorzystać Obraz na produktach przeznaczonych na sprzedaż, takich jak koszulki, pocztówki, podkładki pod mysz, kubki do kawy, kalendarze itp., nawet jeśli Obraz jest na nich elementem dominującym. Użytkownik ma prawo wydrukować do 10 000 egzemplarzy w ramach każdej kategorii produktów. Po przekroczeniu tej liczy licencję należy zakupić ponownie. Wszystkie pozostałe ograniczenia z Licencji standardowej w części określającej niedozwolone zastosowanie Obrazów pozostają w mocy.
 • E3: Produkty cyfrowe przeznaczone na sprzedaż (bez ograniczeń)
  Po uzyskaniu tej licencji Użytkownik może wykorzystać Obraz w szablonach witryn, szablonach dokumentów, tłach pulpitu, wygaszaczach ekranu, elektronicznych kartkach pocztowych i podobnych produktach, bez ograniczeń dotyczących liczby egzemplarzy. Wszystkie pozostałe ograniczenia z Licencji standardowej w części określającej niedozwolone zastosowanie Obrazów pozostają w mocy.
 • E4: Rozszerzona licencja na druk (bez ograniczeń)
  Licencja standardowa ogranicza liczbę drukowanych kopii do 250 000 egzemplarzy. Po uzyskaniu licencji rozszerzonej Użytkownik może wykorzystać Obraz w nieograniczonej liczbie drukowanych egzemplarzy. Wszystkie pozostałe ograniczenia z Licencji standardowej w części określającej niedozwolone zastosowanie Obrazów pozostają w mocy. Na przykład licencja rozszerzona nie zezwala na korzystanie z obrazu w celu tworzenia drukowanych reprodukcji lub fizycznych produktów przeznaczonych na sprzedaż.

5. Dodatkowe informacje na temat praw

Serwis Stockfresh wymaga od modela i właściciela pisemnej zgody na publikację każdego Obrazu, w przypadku którego uznane zostanie to za konieczne, jednak Spółka nie udziela żadnych gwarancji co do legalności lub ważności jakiejkolwiek zgody towarzyszącej Obrazowi. Niektóre Obrazy mogą także podlegać ochronie dodatkowymi prawami autorskimi, prawami własności, ochronie znaków towarowych itp., i mogą wymagać uzyskania zgody na publikację od osób trzecich bądź uzyskania licencji do tych praw. Serwis Stockfresh oświadcza, że nie posiada żadnych z wymienionych wyżej praw, ani ich nie udziela. Uzyskanie wszystkich niezbędnych praw, zezwoleń i licencji na wykorzystanie Obrazu jest wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.

6. Powołanie się na źródło

Gdy Obraz używany jest w materiałach redakcyjnych lub w mediach, w których zwyczajem jest powoływanie się na źródło ilustracji, serwis Stockfresh wymaga wzmianki w następującej formie: © Fotograf / Stockfresh. W stosownych przypadkach można także podać link do Obrazu.

7. Rozwiązanie Umowy

W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, zostaje ona automatycznie rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli Użytkownik ze swojej strony chce rozwiązać Umowę, zobowiązany jest do zniszczenia Obrazu oraz wszystkich jego kopii. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na zobowiązania płatnicze.

8. Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

Użytkownik zgadza się chronić, wypłacić odszkodowanie i uwolnić Spółkę Stockfresh, a także jej kierownictwo, pracowników, udziałowców, dyrektorów i dostawców od wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, zadośćuczynienia, kosztów oraz wydatków, w tym uzasadnionych opłat i kosztów sądowych wynikających z lub związanych z naruszeniem niniejszej Umowy, korzystaniem z Witryny oraz korzystaniem z lub brakiem możliwości wykorzystania dowolnego Obrazu, nieprzestrzeganiem przez Użytkownika jakichkolwiek ograniczeń dotyczących korzystania z Obrazu, a także wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z wykorzystania Obrazu.

9. Gwarancja i odpowiedzialność

WITRYNA I OBRAZY UDOSTĘPNIANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY UKRYTE. SPÓŁKA STOCKFRESH NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO TEGO, ŻE OBRAZY, WITRYNA, POPRAWNOŚĆ INFORMACJI BĄDŹ PRAWA LUB LICENCJE UDZIELANE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, LUB ŻE KORZYSTANIE Z NICH BĘDZIE MIAŁO CHARAKTER CIĄGŁY I POZBAWIONE BĘDZIE BŁĘDÓW. STOCKFRESH NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KOSZTY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB OFEROWANYCH NA NIEJ OBRAZÓW.